Strandskydd

Varför strandskydd?

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet i ett långsiktigt perspektiv. Sveriges stränder är en värdefull naturtillgång.

Strandskyddet är dock omdebatterat. En del kommunerna anser att det är ett hinder i utvecklingen, framför allt i glesbygdsområden. De som värnar om natur- och miljövärden anser å sin sida att det är för enkelt att få dispens från strandskyddet.

Vad är strandskydd?

På 1940-talet kom bestämmelser som gav länsstyrelserna möjlighet att förbjuda bebyggelse inom strandområden som behövdes skyddas. Fram till år 1975 innebar reglerna att länsstyrelserna utsåg de områden där strandskydd skulle gälla. Syftet var att trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv för allmänheten. Men lagstiftningen visade sig vara otillräcklig för att hejda den omfattande expansionen av framför allt fritidshusbebyggelse under 1960-talet och början av 1970-talet. Det bidrog till att strandskyddet skärptes 1975 genom att ett generellt förbud mot att bebygga stränderna infördes, både vid kusten och i inlandet. Genom en lagändring år 1994 utvidgades strandskyddet till att också ge skydd för växt- och djurlivet. 1999 infördes miljöbalken och det är där man idag hittar bestämmelserna för strandskydd.

2009 ändrades strandskyddsreglerna. Kraven för dispens blev tydligare och det tillkom vissa lättnader till exempel i s.k. LIS-områden (beskrivs längre fram). Samtidigt bildades Strandskyddsdelegationen som skulle samordna frågor och information kring strandskydd. Strandskyddsdelegationen var ett regeringsuppdrag, ett projekt kan man säga, som slutfördes 2015.

Hur stort är strandskyddet?

Det finns ett generellt strandskydd i alla svenska vattendrag som sträcker sig 100 m inåt land och 100 m ut i vattnet från strandlinjen. På flera ställen är strandskyddet utökat till 200 m eller 300 m. Det är länsstyrelsen som beslutar om en utvidgning om det behövs för att säkerställa strandskyddets syften. Det kan till exempel gälla områden som är av riksintresse för naturvården och friluftslivet.

Källa: Boverket, illustration av Ulrika Åkerlund.

Vad innebär strandskydd i praktiken?

I strandskyddat område är det inte tillåtet att bygga nya byggnader. Man får inte heller ändra byggnaders användning, till exempel genom att bygga om en fiskebod till ett fritidshus. Det är inte tillåtet att anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd och man får inte göra ingrepp som väsentligt försämrar livsvillkor för djur och växter.

Kan man ta bort strandskyddet?

Såväl privatpersoner, stat, kommun som företag kan göra intrång i strandskyddat området. I samtliga fall görs en prövning mot kraven i miljöbalken. Intrång hanteras via en strandskyddsdispens eller upphävande av strandskyddat området, vilket kan ske inom en detaljplan. I Karlstad fattas alla beslut om strandskyddsdispens och upphävande av kommunen. Länsstyrelsen ska enligt lag därefter granska alla beslut och kan avgöra om beslutet ska överprövas. Då sker en prövning i Mark- och miljödomstolen.

Dispens och upphävning av strandskydd

Du kan få dispens från/häva strandskyddet om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § i miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet (exempelvis infrastrukturanläggningar, anpassningsåtgärder för funktionshindrade, åtgärder för friluftslivet)
 • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Länsstyrelsen i Värmland har beslutat att det inte krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna för kompletteringsbyggnader inom 15 meter från huvudbyggnaden. Avståndet till stranden ska vara minst 25 meter. Om inte avstånden kan uppfyllas måste du ansöka om dispens.

Bild: Naturvårdsverket

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s.k. LIS, finns andra möjligheter (se nästa stycke).

LIS

Inom ett LIS-område kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid dispens och upphävande av strandskyddet. Kommunen ska kunna motivera beslutet i varje enskilt fall. Åtgärden ska till exempel bidra till att skapa långsiktiga arbetstillfällen eller till att det fortsatt ska kunna finnas butiker och offentlig service på landsbygden. Exempel på åtgärd som kan få dispens är en turistanläggning där tillgång till stränder och vatten är en förutsättning, eller åtminstone en avsevärd fördel.

Vi har i dagsläget inte hittat något material som tyder på att Skutberget är LIS-område men frågan är inte helt utredd. Det är kommunen som ansvarar för att peka ut LIS-områden i sin översiktsplan.

Hur stort är Strandskyddet på Skutberget?

På Skutberget finns både generellt och utökat strandskydd, kartan nedanför illustrerar detta. Den blå vågiga linjen visar det generella skyddet och de mörkgrå fälten med lila kant anger det utökade strandskyddet. Det röda har SW lagt in och visar området som är detaljplan för tänkt temapark. Ca 65 % av ytan av detaljplanen är alltså i strandskyddat område.

I Länsstyrelsens beslut om varför strandskyddet bör utökas i delar av Vänerområdet, som gäller fr.o.m. 1 januari 2015, står följande: ”Vänerns stränder inom Karlstads kommun hyser mycket höga värden för djur- och växtlivet och tillkommande bebyggelse eller annan exploatering riskerar att allvarligt skada dessa värden. Delar av stränderna är i dagsläget otillgängliga för besökare på grund av bebyggelse, medan Vänerns värde för friluftslivet är mycket högt. Det är således mycket angeläget att de delar av Vänerns stränder som inte är exploaterade förblir allemansrättsligt tillgängliga och bidrar till höga upplevelsevärden runt sjön. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd om maximalt 300 meter, med undantag för delar av Segerstads halvön och Jäverön som får 200 meter utvidgat strandskydd, vid Vänerns oexploaterade stränder inom Karlstads kommun behövs för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften.”
Text från Länsstyrelsens beslut 511-7994-2014 1, 2014-12-16

Vad betyder strandskyddet i detaljplanen för en temapark?

För att kunna bygga en temapark enligt Muminkonceptet måste både det generella och det utökade strandskyddet upphävas och det har kommunen rätt att göra i sin detaljplan. Det måste dock finnas särskilda skäl som anges i miljöbalken men om intresset som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset kan ett upphävande gå igenom.

När detaljplanen kommer ut på samråd, våren 2018 enligt uppgift, ska denna fråga redovisas i planbeskrivningen. Då ska till exempel framgå vilka skäl de åberopar för upphävandet. Länsstyrelsen prövar därefter kommunens beslut och de kan välja att inte överklaga, då upphävs strandskyddet, eller att överklaga hela eller delar av upphävandet, och då går frågan till Mark- och miljödomstolen. Kommunen kan överklaga deras beslut till regeringen.

Många av byggnaderna på Skutberget uppfördes innan det generella strandskyddet började gälla 1975. När så är fallet kan det vara enklare att göra om- och tillbyggnationer på befintliga byggnader.

Vad händer om strandskyddet tas bort?

Det här är en knivig fråga som vi i dagsläget inte kan redogöra för fullt ut. Det finns ett krav i miljöbalken om ”fri passage” även om strandskyddet tas bort, men det finns också undantag som vi inte vet om de kan användas på Skutberget. Vad som gäller beror på vilken typ av byggnader och verksamheter kommunen planerar att tillåta i detaljplanen. I miljöbalken står så här: Detta (fri passage) gäller dock inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Här kommer till exempel frågan om stängsling av temaparken in.

Illustration: Ulrika Åkerlund /Boverket

Vad jobbar SW med i frågan?

Inom SW finns en juridikgrupp och vi tittar bland annat på:

 • Hur kan kommunen tänkas hantera strandskyddsfrågan i sin detaljplan?
 • Vilka skäl kan kommunen tänkas åberopa för upphävandet?
 • Hur kan kommunen tänkas hantera frågan om kompletteringsbyggnader?
 • Hur står strandskyddet i relation till marklov, bygglov och rivningslov?
 • Gäller regeln om fri passage vid anläggandet av en temapark?
 • Vi studerar även liknande fall från andra delar av Sverige.

Vill du veta mer?

På följande sidor finns bra information om strandskyddet:

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planering-av-mark-och-vatten/strandskydd/

http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/strandskydd/Pages/default.aspx

https://karlstad.se/Bygga-och-bo/Bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/Bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor1/Strandskydd/

Här är länk till en gratis kort webbkurs om strandskydd:

http://strandskydd.onlineacademy.se/external/player/view/542/

Källa: Boverket, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Karlstads kommun

En del av texten ovan är direkt hämtad från nämnda källor.