Historik

Föreningen Skutbergets Wenner antog sina nuvarande stadgar i juni 2017 men bildades i sin ursprungliga form i januari 2017 med utgångspunkt i en sammanslutning från 2016.

Anders Forssell, grundare och utvecklare av Skutberget i Karlstad.

Hösten 2016 bildades en arbetsgrupp för att driva friskvårds- och friluftsfrågor kopplade till Skutberget. Motionscentralen – som ända sedan början av 1970-talet varit navet för sådan verksamhet på området – hade under en tid fått allt större inskränkningar i öppettider, service och underhåll. Som kronan på verket meddelades att den från och med årsskiftet skulle stängas ned helt. Arbetsgruppen samlade då in över 1 000 namnunderskrifter och deltog bl.a. i flera möten med ansvariga politiker för att utverka en annan lösning för fortsatt drift. I januari 2017, kort efter att motionscentralen stängts, bildades med utgångspunkt i arbetsgruppen en förening under namnet Skutbergets Vänner. I samband med att det senare under våren blev känt att en del av strand- och friluftsområdet skulle avyttras för en temapark, och med konsekvensen att motionscentralen skulle rivas, restes frågan om att ombilda föreningen för att kanalisera det stora engagemang som nu väckts för att värna Skutberget som friluftsområde. Med delvis nya stadgar, men med bibehållen ordförande, ersattes i juni 2017 ”Skutbergets Vänner” med ”Skutbergets Wenner”.

Motionscentralens stängning var grunden till föreningen från början

I september 2016 blev besökarna av Skutbergets motionscentral varse, att anläggningen inte skulle ha ett fortsatt öppethållande efter årsskiftet. Föreningen har alltså sin grund i att motionscentralen skulle stängas. I början av oktober 2016 kom ett möte till stånd på motionscentralen med politiker, bl.a. kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Inga löften om fortsatt drift kunde fås. Den 28/10 bildades en arbetsgrupp med deltagare från gymnastikgrupper och en del av personalen: Lennart Ekenberg, Rolf Moberg, Lars Dahlberg, Liz Hjalmarsson, Jessica Gilbert (som även är medlem av Skutbergets Wenners nuvarande styrelse) m.fl. Man träffades under informella förhållanden och arbetet utmynnade i en skrivelse till kommunstyrelsen 31/10.

Namnlistor för fortsatt drift

Underlaget till skrivelsen togs fram av Kjell-Åke Andersson, som varit drivande i arbetet på 1970-talet att starta friskvårdsarbetet på den då nya motionscentralen. En namnlista hade också lagts ut i receptionen av en av stamkunderna, Rune Kvarnström. Den färdiga skrivelsen med namnlistorna lämnades till kommunstyrelsen med förslag om ett tilläggsanslag för fortsatt drift av motionscentralen samt en begäran om en konsekvensanalys av stängningen.  En påminnelseskrivelse skickades med ytterligare namnunderskrifter. Totalt hade över 1 000 namn samlats in. Ett negativt svar erhölls så småningom och det fortsatta arbetet utmynnade i insändare och ett öppet brev till politikerna. En manifestation genomfördes vid kommunfullmäktiges möte 8/12. Ett stort antal personer delade ut en appell till varje deltagare vilket blev mycket uppmärksammat i media.

Skutberget i fin kvällssol.

Motionscentralen stängdes 31/12 2016 och arbetsgruppen flyttade sina möten till fotbollsföreningen KBK:s klubblokal på Våxnäs. Ett stormöte anordnades 18/1 2017 i ett fullsatt Seniorernas hus med hjälp av några f.d. politiker som värnade om Skutberget. Politiska företrädare var inbjudna, men bara några få dök upp. Endast V, S samt Kultur- och fritidsnämndens ordförande närvarade. Även förvaltningschefen fanns där, men höll sig i bakgrunden. Samtidigt publicerades en artikel i NWT med ett avslöjande om att ett ”äventyrsland” var på gång på Skutberget. Flera personer tillkom i arbetsgruppen, bl.a. Thomas Martinsson, Lennart Myhlback, Niclas Stenholm, Owe Nordling m.fl. På ett möte med arbetsgruppen 25/1 utsågs en interimsstyrelse för en ny förening med namnet ”Skutbergets Vänner”, med Lennart Ekenberg som ordförande. Kommunen ville enligt uppgift nämligen bara förhandla med en förening. En mängd aktiviteter initierades. Kontakt togs med andra föreningar som kunde tänkas vara intresserade av Skutberget. Skrivelser gick ut till Kultur- och fritidsnämnden för att få reda på vad som egentligen var på gång och en mängd personkontakter togs. Ett medlemsmöte hölls 16/3 i Fredricelundsskolan, där föreningens stadgar fastställdes. Som ordförande valdes Thomas Martinsson. En ny skrivelse tillställdes kommunen 20/4. I den ställdes ultimatum om ett besked senast 28/4.

Skutbergets Vänner blev Skutbergets Wenner

På en presskonferens den 25/4 presenterade kommunen nyheten om ett Muminland på Skutberget. En spontanträff anordnades 1/5 utanför motionscentralen och frågan om att organisera sig inom ramen för en förening restes av medlemmar i Facebookgruppen ”Värna Skutbergets friluftsområde” (bildad 2011). Alla var inte medvetna om att en förening redan fanns. Men vid senare träffar enades man om att bilda en ny större förening som bättre kunde förvalta det växande motståndet mot en temapark på strandområdet. Några personer med erfarenhet av föreningsarbete utsågs att se över och utarbeta nya stadgar med ett mer anpassat innehåll och med medlemsavgift som inte funnits förut. Nystarten gjordes i samband med ett extra årsmöte på Nöjesfabriken 12/6 2017. För att knyta an till Skutbergets anrika historia beslutade man att den nya föreningens namn skulle stavas med W och E, förkortat SW. Det formella namnet blev ”Skutbergets Wenner i Karlstad”, för att särskilja den nybildade föreningen från den ursprungliga sammanslutningen. Till ordförande valdes Thomas Martinsson.

Kontakta oss