Föreningen lämnar in sitt yttrande

Sammanfattning

Föreningen Skutbergets Wenner yrkar att kommunen inte antar detaljplanen
Föreningen har fått rubricerad detaljplan på remiss och vill med detta dokument framföra synpunkter på förslaget till detaljplan. De synpunkter som framförs i detta dokument ligger i linje med föreningens verksamhet. Skutbergets Wenner är inte emot en utveckling av Skutberget eller Mumin
som karaktär men anser att placeringen av Muminlandet just där är felaktig och bristfälligt utredd. Det saknas faktabaserade motiv och tydliga konsekvensbedömningar av genomförandet av detaljplanen och den verksamhet som planeras där.
Som grund för ställningstagandet i förslaget till detaljplan framhäver föreningen följande huvudpunkter:

  • Förslaget till detaljplanen avviker för mycket från planprogrammet 2011 för att det ska bedömas som överensstämmande.
  • Det saknas grund för att upphäva strandskyddet inom den föreslagna detaljplanen.
  • Påverkan både på och från Kattfjorden och de risker det medför på Karlstads vattentäkt på Sörmon är bristfälligt utredda.
  • En tydlig redovisning av omgivningspåverkan som en följd av Muminetableringens verksamhet och därmed en tänkt markant ökning av besökande till Skutbergsområdet saknas.
  • Det stora kommunala åtagandet som rör trafiksituationen och anläggning av ny parkering i anslutning till känsligt område med svåra tekniska förutsättningar har inte beaktats nog.

Ovanstående punkter och ytterligare några beskrivs ingående i pdf:en nedan.

YTTRANDE_Skutbergets_Wenner slutgiltig!