Grönköping – Karlstad Temapark

De styrande i både Grönköping och Karlstad vill bana väg för etablering av en temapark i respektive kommun. I Karlstad är det som bekant ett Mumienland som är tänkt att anläggas.

”Besök Grönköping HB” har äntligen hittat en temapark som skulle vara mycket lämplig att anlägga vid Gökmassivets Konferens- och Friluftsanläggning vid Bergska sjön. Bolagets val föll, efter noggrant övervägande och efter många studieresor, på anläggandet av ett Disneyland som lämpligast.

De styrande föll pladask för förslaget och inledde omgående partiöverskridande över- läggningar. Grönköpingsdemokraternas ledare Hr. Wotan von Peiland (GD) och vänsterns ledare Hr. Hildor Peterzohn (V) blev inte inbjudna till överläggningarna. De båda herrarna har nu bildat en pakt mot etableringen av ett Disneyland. Övriga partier med stadsrådet Hr. Joel Eriksson (S), Hr. Jonas Kröke´n i Kröken (C), Hr. godsägare tillika svineriägare Justus Bryle´n (M), Hr. frikyrkopastor David Helfridsson (KD), Hr. grundrektor Ludvig Hagwald (L) och till sist icke att förglömma Frk. talröret Ada A:son Susegård (MP) har enats om att Disneylandparken skall byggas där Gökmassivets friluftsanläggning med motionshall och det största allmänna badet i Bergska sjön är beläget.

Hr. Joakim von Anka och Björnligan från Disneyland USAmerika har tidigare besökt Grönköping och mycket tydligt pekat ut området vid Bergska sjön som enda alternativet för etableringen. Hr. J. Eriksson (S) och alliansens företrädare Hr. J. Bryle´n (M) har enats om att mörka så mycket som möjligt för Grönköpingsborna beträffande etablering av temaparken. Hr.Kultur- och fritidsdoktor Stig Berglund har tillsammans med info. sekreterare Viking Hilmersson efter djupgående matematiska övningar kommit fram till att anläggandet av Temaparken skulle ta endast en mycket liten del (1.737%) av Friluftsanläggningens totala yta. Dessa båda herrar har inräknat både Vimmelberga och Knisslinge i Friluftsanläggningens totala yta.

Trots mörkandet har uppgifter nått ut till Grönköpingsborna ang.Disneylandetableringen.En protestgrupp har bildats med syskonen Ruda, stadsäldsten Frk. Sophie Lilljedotter och fält-

jägarecorpsens befälhavare Hr. reservlöjtnant Napolen”Noppe” Johnson.Emil Ruda har utsetts till protestgruppens ordförande. Frk. Liljedotter har besökt friluftsanläggningen ett par gånger i veckan många år bakåt i tiden för träning, bad i Bergska sjön året om och bastubad.

Hr.Godsägare Bryle´n (M) har överlåtit till Fru Elfrida Negusson (M) ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden att föra partiets talan angående Temaparken. Stadsrådet Hr. Eriksson (S) har likt Hr. Bryle´n (M), delegerat Temaparksfrågorna och besluten till Socialchefskan Fru Wilhelmina Unill(S) som i sin tur har engagerat Hr. Sten Tallrot (S) som bisittare. Hr. Tallrot (S) har som ledamot och vice ordförande i den nämnd som äger Gökmassivets Frilufts- och Konferensanläggning fört en mycket hätsk och stundtals rå debatt med en av bröderna Ruda på internätet ang. uppgifter som finns och framförallt de uppgifter som inte finns eller har mörkats för innevånarna.

Protestgruppen har vid flertal tillfällen tillskrivit de styrande i kommunen och ställt frågor ang. Temaparken och vid varje tillfälle fått svaret ”under rådande omständigheter har vi inget svar”. Det har inte framkommit om det är någon av Fruarna Negusson, Unill eller Frk. Susegård som befinner sig i omständigheter.

Fru Negusson (M) har klargjort för protestgruppen att nuvarande motionsanläggning vid Bergska sjön är i så dåligt skick att grävskopa borde rekvireras för omgående rivning av densamma. Hon och hennes väninnor besökte anläggningen här för leden och kom mycket snabbt fram till sitt ställningstagande trots att ingen av dem har minsta byggnadsteknisk kunskap. Hon ”tror och hoppas” att allt ska bli bra bara Disneyparken är byggd och invigd.

Frk. talröret A:son Susegård (MP) har mycket bestämt klargjort att hon, partiet och t.o.m. ungdomsförbundet ”Provrören” inte har något emot att Gökmassivets anläggning och Bergska sjön exploateras. En förutsättning för medgivande är att skogen och motionsspåren i Knisslinge får förbli orörda eftersom f.d. talrör och partikamrater bebor intilliggande villaområde.

Stadsrådet Hr. Eriksson (S) har som tidigare nämnts överlåtit

Temaparksfrågorna och tillhörande debatter till Fru Unill (S) enär han på heltid ägnar sig åt folkräkning på sin kulram och kommande byggnation av spritfabrik, i vilken skall brännas Grönköpingsakvavit av högsta kvalitet. Hr. Kröke´n (C) har lovat leverera prima säd och potatis från sin gård i Kröken till spritfabriken.

Beträffande folkräkningen så kämpar stadsrådet med att uppnå 10.000 innevånare i Grönköping och därmed gå om Hjo i folkmängd.

Hr. J. Bryle´n (M) har efter Fru Negussons (M) inhopp ägnat sig åt framtida utbyggnad av släkten Bryle´ns bergtäkt i Brylunda. Det kommer att krävas åtskilliga ton bergkross vid utbyggnaden av Brylunda Airport med ytterligare en landnings- och startbana.

Enl. godsägarens egna beräkningar kommer besökare till Disneylandet vid Bergska sjön att flyga in från Färöarna, Island, Grönland, Svalbard och Visingsö. Besöksnäringen i Grönköping kommer att öka mångdubbelt.

Hr. J. Bryle´n (M) framhåller med skärpa att Grönköpingsborna kan lita på att valda politiker sköter Temaparksfrågan på bästa sätt. Någon störande proteströrelse behövs inte utan rösta på Moderaterna, övriga Allianspartier, Socialdemokraterna och Miljöpartiet så blir allt bra avslutar han.

Dispens från strandskyddet vi Bergska sjön förutsätter han att Länsstyrelsen beviljar på stående fot.

Hr. Stadspoliskonstapel Paulus Bergström har motvilligt beviljat Hr. Emil Ruda och Protestgruppen att anordna en demonstration på stora torget mot planerna att anlägga ett Disneyland vid Gökmassivet. Han hävdar att protestgruppen har ägnat sig åt utomparlamentariska åtgärder vid tidigare tillfällen. Håller protestgruppen sig inte inom beviljat tillstånd hotar han att släppa polishunden Carolina för att återställa ordningen. Konstapel Bergström är för övrigt ledamot i Kultur-och Fritidsnämnden.

Sparbankenschefen Hr. Bankdirektör Vedbom har lovat kommunens ledningsgrupp och styrande politiker i Grönköping att bankens procenträkningsexpert Hr. bankkamrer Oscar De La Ränta skall undervisa och bistå framför allt Hr. Kultur-och Fritidsdoktor Berglund och Hr. Tallrot (S) i procenträkningskonsten. Dessa sistnämnda herrar har tydligen haft stora problem vid uträkningen av den yta vilken Disneylandet kommer att uppta av den totala ytan av Gökmassivet.

Hr. J.von Anka har krävt att de ungdomar som skall arbeta, under de 4½ veckor på sommaren då parken har öppet, skall lära sig att kvacka på genuin Kalle Anka amerikanska.

Hr. J. von Anka informerar även att besökssiffran till parken kommer att med säkerhet ligga mellan 15.000 och 300.000 personer samt att inträdesavgiften kommer att vara 50 USAmeriksdollar för alla åldrar. Havande kvinnor får betala 1½ avgift. Hr. Vedbom ser här möjlighet för Sparbanken att inkassera en ansenlig summa pengar i växlingsavgifter.

Fru arkitekt Isa Dahl har av kommunpolitikerna och ledningsgruppen fått uppdraget att arbeta fram en detaljplan för Gökmassivets område inkl. Disneylandet. Hon har lovat att utforma planen så enkelt som möjligt så att samrådsförfarandet inte blir för betungande. Hon ämnar svara på första klagandet lagom utförligt och därefter hänvisa till detta svar till övriga klaganden.

Isa Dahl är känd i Grönköping under benämningen ”damen utan leende”.

Konferens- och Friluftsvärdinnan vid Gökmassivets anläggning Frk. Agneta Palmodin (27) är förtvivlad för vad politiker och tjänstemän har för avsikt att genomföra vid Bergska sjön. Dock har hennes ex. Hr.Reservlöjtnant ”Noppe” Johnson, syskonen Ruda med Hr. Emil Ruda i spetsen samt stadsäldste Frk. Sophie Liljedotter och hennes åldrade kamrater lovat att göra allt som står i deras makt för att stoppa Temaparksbygget vid Bergska sjön.

Hr. Wotan von Peiland (GD) Grönköpingsdemokraternas ledare har ett ständigt leende på läpparna var och när han än påträffas. Han räknar med att väljarsympatisörerna kommer öka kraftigt vid höstens kommunalval utan att han behöver debattera i någon högre utsträckning mot Alliansen och Socialdemokraterna.

Hans fader Hr. förre majoren Archibald von Peiland gläder sig åt sonens framtida framgång i höstens val och firar i förskott med två snapsar till middagen varje dag i matsalen på äldreboendet Haltero.

Enl. senaste forskarrön är Fru Unill (S) egentligen moderat (M). Forskare vid Läspehögskolan har med hjälp av s.k. ”artificiell intelligens”(datortänk) kommit fram till detta genom att studera ett foto av henne. Fru Unill (S) är orolig för att hon röstat fel i kommunfullmäktige under alla år hon varit ledamot. I testet går bara att avgöra om man är Socialdemokrat eller Moderat.

För ytterligare och kommande debatter och protester ang. tänkta Temaparksetablering hänvisas till lokalupplagan av Grönköpings Veckoblad.

En annan fråga som är på tapeten i Grönköping är tidigare byggda vindkraftverk i Bergska sjön. De fem verken, ägda av Grönköping och Vimmelberga, har inte levererat en endaste KW ut på riksnätet sen byggnationen. Man har nyligen konstaterat att verken går baklänges och i stället för att generera el så krävs el från riksnätet för att få dem att snurra.

Ägarna har beslutat sälja samtliga verk. Eftersom det lokala energibolaget Vattenplask AB har avböjt att lämna anbud har verken nu lagts ut på internätet Blocket.

Thomas Berglind
Opolitisk beroende