Toppolitiker missförstår demokratins mening och kärleken till Skutberget

En reflektion utifrån artikeln ’Larsson och Nisser: – Vi driver inte varumärket Mumin’ i NWT 28 dec 2017.

I frågan om en etablering av en temapark på Skutberget har Karlstads kommuns folkvalda själva valt bort en stor del av sina egna väljare för att de uttrycker sin kärlek för Skutberget och kraftfullt uttrycker den sorg de känner inför förslaget om att avveckla delar av Skutbergets friluftsområde till förmån för en temapark. Samma människor som gett politikerna förtroende, generaliseras, ifrågasätts och klumpas utan urskillning ihop med enskilda individers hot och hat mot politiker.

Problem med hot och hat mot politiker kopplas alltså, av ledande politiker, felaktigt samman med medborgares motstånd mot placeringen av en Muminvärld på Skutberget. När politiker då säger att ”Vi måste skilja deras åsikter från övriga Karlstadsbor”, innebär det att de medborgare vars åsikter skiljer sig från politikernas inte är en del av gemenskapen och därför ska avskiljas från gemenskapen. Därför behöver politikerna heller inte ta omsorgen för sakfrågan på allvar, de behöver inte lyssna, de behöver inte reflektera och heller inte dra nya slutsatser.

Kommunen välkomnar dialog och engagemang – men var ska den föras?

Tonen mellan Karlstadsbor och politiker i Skutbergsfrågan är inte god menar samma politiker. Företrädare för nämnda Karlstadsbor menar att orsaken till det är avsaknaden av dialog kring frågan om placeringen av en Muminpark på Skutberget. När medborgare möts av en massiv, enad front från både politiker och tjänstemän är det inte märkligt att tonen höjs för att ens röst ska höras.

Kommunen säger sig gång på gång värna öppenhet, dialog och medborgarnas engagemang. Samtidigt erbjuder man ingen som helst möjlighet för medborgarna att föra en sådan dialog. Då uppstår känslan av maktlöshet, vilket leder till att medborgare uttrycker sig i de kanaler som står till buds. I kommunens ögon reduceras detta motstånd då till provocerande troll vilket är felaktigt och odemokratiskt.

Att ha en annan åsikt är inte att vara ett troll – det är en demokratisk rättighet

Förslaget om att avveckla delar av Skutbergets friluftsområde till förmån för en Muminpark har mötts av ett för Karlstads kommun ovanligt stort motstånd. Många medborgare deltar på sociala medier, går med i demonstrationståg och aktiverar sig i en förening för Skutbergets framtid. Dessa människor hotar inte, de hatar inte och de är definitivt inga troll. Dessa medborgares röster förminskas, förringas och tas inte på allvar. Exempelvis av Linda Larsson som funderar på ”Hur många är många?” och menar att det är svårt att ”på ett schysst och rättvist sätt” värdera dessa många röster mot de som inte aktiverar sig. Medan hon, i nästa andetag motsägelsefullt nog säger att ”folk och företag börjar våga ta ställning och många är positiva” och att ”Ganska många bryr sig”-”inte om”-”frågan, den påverkar dem inte.” Det hon med detta resonemang säger, är att de som är för en Muminetablering på Skutberget är mer trovärdiga och värda att lyssna på, än de som är emot.

Jo, visst driver kommunen frågan

Politikerna hävdar bestämt att det inte är kommunen som driver Muminsatsningen, att de endast driver ett etableringsprojekt kopplat till besöksnäringen. Detta kanske är sant i en mening, men samtidigt går det inte komma ifrån att kommunen tagit ett antal okonventionella steg som inte följer den gängse demokratiska processen:

  • Det var kommunen som med egenproducerade kartor presenterade satsningen den 24 april 2017.
  • Det var kommunen (via Business Värmland) som beställde förstudien av företaget Kaluna.
  • Det var kommunen som lokaliserade Skutberget som bäst plats för Muminvärlden.
  • Det var kommunen som skrev under en avsiktsförklaring för Mumin på Skutberget.
  • Det är kommunen som i många insändare och debattartiklar välkomnar Mumin till Karlstad.

Den demokratiska och moraliska gången hade varit att, när företaget bakom Muminvärlden kontaktade kommunen med önskan om att etablera sig i Karlstad, då skulle en transparent planprocess ha påbörjats. Det sätt på vilken processen hittills genomförts indikerar att risken är stor att en placering av Muminvärlden på Skutberget aldrig kommer att prövas demokratiskt.

Att sitta på två stolar samtidigt hotar trovärdigheten

Flera av våra toppolitiker sitter på många stolar samtidigt, exempelvis i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Stadshus AB, Visit Karlstad AB, Region Värmland, Business Värmland, och Visit Värmland. De är därmed ofta både kund och leverantör, både beställare och utförare. Det är en av orsakerna till att man har svårt att skilja på sina roller inför medborgarna och stundtals lämnar motstridiga och förvirrande svar och uppgifter.

Det är sorgligt att se klyftan vidgas mellan folket och de folkvalda. Kanske måste vi inte ha den rådande modellen för kommunalt styre? Kanske är det dags att införa personval, och därmed personligt ansvar, på riktigt? En röstsedel – ett namn! 

—-

Vänner av Skutberget som är anonyma för att undvika hat och hot från ledande politiker och tjänstemän i Karlstads kommun