Kapitel 4: Vem lever i en sagovärld? Om verklighetsförankringen i Mumindebatten

Ledande politiker i Karlstad har i diskussionen om ett Muminland på Skutberget ofta beklagat sig över ”sakfelen” och ”missförstånden” hos den kritiska folkopinionen (SVT 26/4 2017).

Sällan eller aldrig ges några exempel på de förmenta missuppfattningarna. Men hur ser det ut med verklighetsförankringen hos Muminförespråkarna själva? Detta är det fjärde inlägget av åtta på detta tema. 

”…den första muminparken utanför Finland…” (kommunstyrelsens viceordförande, NWT 25/4)

Det har upprepats i högtidliga sammanhang att Skutberget skulle bli först i världen med en muminpark utanför Finland. ”Ett finskt företag vill satsa på en etablering av en temapark i Karlstad. Det är den första etableringen utanför Finland och de har kommit fram till att Skutberget är den plats som passar bäst. De är inte intresserade av någon annan plats.” (Kommunstyrelsens ordförande, VF 8/11 2017) Hur hedrande det än är för Karlstadsborna att Muminvärlden valt ut just deras friluftsparadis till en temapark, är det något som inte stämmer. Hur kan Skutberget bli först när en muminpark slår upp portarna i Japan 2019, närmare bestämt i Hanno, nordväst om Tokyo, något som blev känt redan 2013?  För presumtiva svenska turister kanske det inte gör så mycket att resmålet på Skutberget blir en ”kopia av en kopia”. Men förstudien förutsätter att just asiatiska turister, som antas vara ”spesielt begeistret for muminfigurene og har interesse for å besøke Muminvärlden”, ska ta sig till Skutberget för att kalkylen ska gå ihop. Men vad är det specifikt som ska få t.ex. japaner, sydkoreaner och kineser, med en redan högst begränsad semesterledighet, att flyga till Muminvärlden i Sverige på andra sidan jordklotet, när de kan ta sig till Hanno på ett par timmar?

”Naturturism är inte lönsamt” (NWT 26/5 2017)

En ledande socialdemokrat beskriver Mumin som ”bingo” för Karlstad: ”En såpass intressant investering måste gå att lösa” (oavsett strandskyddsproblem och kritisk folkopinion). Men stämmer det att naturturism är olönsamt, själva förutsättningen för att Karlstadsborna ska förlika sig med att delar av friluftsområdet avvecklas? Svenska campingar med ekologisk och naturnära profil har högsta tänkbara beläggning, år efter år. Olika naturturismprojekt i Sverige vinner prestigefyllda priser och naturturismen växer så det knakar över hela världen. Tillväxtverket och Visit Sweden lyfter i sina framtidsprognoser fram natur- och äventyrsturism som några av de mest betydelsefulla framtidsbranscherna. Ekoturismföreningen hävdar att det är den svenska naturen som lockar hit var fjärde turist och inbringar tiotals miljarder varje år.

Skutberget utsågs 2017 till Sveriges bästa och vackraste motionsspår (löparspåren, vattnet, stranden, skogen, motionscentralen och Skutbergsgården lyftes fram i motiveringen). Bara en sådan sak borde vara en gyllene marknadsföringsmöjlighet för varje kommun som seriöst vill attrahera fler besökare.

”Karlstadsborna får ett ännu bättre rekreationsområde än idag” (Karlstads kommuns näringslivsstrateg, ÅU 30/1 2018)

Kommunen lovar, i och med Muminsatsningen, att ”Skutberget ska utvecklas och bli ett ännu bättre utflyktsmål”. Men Muminvärlden kommer inte begränsa friluftslivet. Tvärtom. Enligt kommunstyrelsens ordförande kommer Muminvärlden och friluftsområdet att ömsesidigt berika varandra. Kommunens näringslivsstrateg är inte mindre optimistisk: ”Får vi Muminvärlden till Skutberget så flyttar vi på de funktioner som finns där vilket ger Karlstadsborna chans till ett ännu bättre rekreationsområde än i dag” (Åbo Underrättelser 30/1 2018) Kommunens vision är en kombination av en temapark med ”naturen som utgångspunkt” och ett ”utvecklat friluftsliv”.

Om man bortser från den värdefulla natur- och kulturmiljö som får maka på sig när Mumin etableras och parkeringar byggs, så innebär Muminprojektet som sådant inte så mycket en utveckling som en ”avveckling” av vitala delar av friluftslivet.

Kommunen har visserligen lovat flytta på de flesta av de aktivitetsfunktioner som ligger på det anvisade muminområdet. Men när de ska återskapas på det övriga friluftsområdet sker detta på en mark som innehåller ”värdefull klippstrand” och drygt hundraårig skog med ”höga naturvärden” (Planprogram, s. 10). Att tära på detta område gynnar knappast rekreationsupplevelsen. Vad som däremot inte flyttas eller ersätts är iläggningsrampen för båtar, samt motionscentralens gym, gymnastiksal och bassäng. Det anvisade muminområdet rymmer också den enda badstranden som är skyddad från vågor och vind och enligt Svenska Seglarförbundets ordförande är området vid motionscentralen den kanske bästa seglingsarenan i Sverige, i praktiken omöjlig att återskapa någon annanstans på Skutberget.* Med uppemot 50–80 000 kvm asfalterad parkering på tidigare grönytor (kommunens anvisade parkering på nuvarande fotbollsplaner tillsammans med Muminvärldens egen parkering på gräsmattan med den tidigare golfbanan), lär ljudföroreningarna från E18 bli högre. Men det många kanske framförallt uppskattar med Skutberget är att dess nuvarande frilufts-, motions-, bad- och aktivitetsområde är så sammanhängande och lättillgängligt (jfr VF 20/11 2017). Nu blir det inte bara uppdelat, utan splittrat. Motionärer och badgäster hamnar på olika sidor om campingen och får längre gångavstånd från parkeringen.

*I teorin är det naturligtvis möjligt att omlokalisera den nuvarande seglingsarenan, men för att omsätta den i verkligheten krävs att kommunen får närmast obegränsade ekonomiska resurser och juridiska befogenheter. Vad kostar det att ta ned träd, angöra en transportled för båtkärror, ordna isättnings- och uppställningsplatser för hundratals jollar, muddra och fylla i sjöbotten 50–100 meter ut i vattnet och anlägga en ny vågbrytande pir? Förmodligen landar ett sådant projekt på hundratals miljoner, och då kan man ändå inte återskapa de naturliga åskådarplatserna som finns längs strandlinjen på det anvisade muminområdet, samtidigt som den naturliga miljön på Skutberget får oåterkalleliga skador.

Fortsättning följer…

Redaktionen

1 reaktion på ”Kapitel 4: Vem lever i en sagovärld? Om verklighetsförankringen i Mumindebatten”

Kommentarer inaktiverade.